Επιτομή Πολιτιστικών Πολιτικών και Τάσεων στην Ευρώπη

Η Επιτομή Πολιτιστικών Πολιτικών και Τάσεων στην Ευρώπη είναι μια βάση πληροφοριών για τις πολιτιστικές πολιτικές των ευρωπαϊκών εθνών. Πρόκειται για ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια από την επιτροπή πολιτισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης, με σκοπό να καταγραφούν και να ενημερώνονται τακτικά τα δεδομένα, που αφορούν όλες τις 50 χώρες που εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Σύμβαση.

Οι συλλεγόμενες πληροφορίες αναφέρονται μεταξύ άλλων στην πολιτισμική ελευθερία, την υποστήριξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, στην ελεύθερη πρόσβαση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και στη διαπολιτισμική επαφή. Η δράση συνδέεται με την νέα πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης «Πολιτιστικό Παρατηρητήριο της Ευρώπης» το οποίο παρέχει συγκριτικά στοιχεία, τεχνογνωσία, χρήσιμες μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα αφορούν ακόμη και σε γενικότερα θέματα, όπως την ιστορική εξέλιξη των σχετικών θεσμών, το νομικό πλαίσιο, τις οικονομικές συνθήκες και τις σύγχρονες πολιτιστικές τάσεις. Προκειμένου να παρακολουθούνται στενά όλες οι εξελίξεις σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες πολιτικές, εισάγονται συνεχώς νέοι δείκτες και καταγράφονται νέες μετρήσεις και εξαγόμενα συμπεράσματα.

Οι πληροφορίες για κάθε χώρα συλλέγονται και σχηματίζουν ένα πολιτιστικό προφίλ. Το προφίλ αυτό ενημερώνεται από εμπειρογνώμονες για θέματα πολιτιστικής πολιτικής, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι και το έργο τους εποπτεύεται από τα αντίστοιχα υπουργεία. Οι πηγές από τις οποίες προέρχονται οι επικαιροποιημένες πληροφορίες που καταρτίζουν τα εθνικά προφίλ είναι ποικίλες, για παράδειγμα έρευνες, έγγραφα από κυβερνητικές υπηρεσίες, εκθέσεις πολιτιστικών οργανώσεων, απόψεις σημαντικών πολιτιστικών παραγωγών και καλλιτεχνών, στοιχεία των μέσων ενημέρωσης και άλλες.

Η Επιτομή και το έργο της προορίζεται για μια ευρεία χρήση από φορείς χάραξης πολιτιστικής πολιτικής, ιδρύματα τεχνών, δίκτυα ερευνητών, επαγγελματίες τεκμηρίωσης, δημοσιογράφους και φοιτητές. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται παρουσιάζονται ελεύθερα στο διαδίκτυο, με σκοπό την υποστήριξη διαδικασιών λήψης σχετικών αποφάσεων, τη διεξαγωγή ερευνητικών αναλύσεων, την προβολή θετικών παραδειγμάτων και τη γενικότερη ενημέρωση του κοινού για θέματα πανευρωπαϊκών πολιτιστικών τάσεων. Σταδιακά η βάση δεδομένων της Επιτομής χρησιμοποιείται ευρέως ως καθημερινό εργαλείο από κυβερνητικές αρχές, οργανισμούς και πρόσωπα που έχουν ως αντικείμενο τη χάραξη πολιτιστικής πολιτικής ή συνδέονται με αυτή, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *